Địa Chỉ: Số 1094 Phạm Văn Đồng, Dương  Kinh,TP Hải Phòng